Práce speciálního pedagoga

01570301-61B4-4010-BDAE-F12A99811686
Zobrazeno: 431x

Speciální pedagožka komunikuje a úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a jinými odborníky.

Dále provádí speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytuje individuální i skupinovou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením), žákům s odlišným mateřským jazykem i žákům s rizikem vzniku speciálně pedagogických potřeb (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační). Věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - upravuje školní prostředí, zajištuje speciální pomůcky a didaktické materiály. Sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními.

Koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, metodicky vede asistenty pedagoga, navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace v oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci. Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a jejich vyhodnocení.

Školní speciální pedagog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Mgr. Hana Ammerová          tel.: 518 398 729      e-mail:    ammerova(at)zsocov.cz     konzultace: kdykoliv po domluvě

 

Fotogalerie