Provozní řád školní jídelny

Zobrazeno: 660x

1)   Školní jídelna připravuje stravu pro žáky naší ZŠ, zaměstnance ZŠ Očovská a cizí strávníky v rámci vedlejší hospodářské činnosti dle platných předpisů. V rámci vedlejší hospodářské činnosti připravuje školní jídelna pro žáky své ZŠ svačiny.

Jedná se o Vyhlášku o školním stravování č. 107/2005 Sb., Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby.

2) V jídelně se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ. Výjimku povoluje pouze ředitel školy po dohodě s vedoucí školní jídelny tak, aby nebyl narušen provoz jídelny.

3) Výdej obědů v jídelně je od 10.45 - 11.15 hod. pro cizí strávníky, od 11.30 - 13.45 hod. pro žáky a zaměstnance ZŠ. Je nutno dodržovat tuto dobu, aby nebyla narušována plynulost výdeje stravy.

Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné žáky a zaměstnance probíhá před zahájením provozní doby (10.45 – 11.15 hod.) a v 13.45 – 13.55 hod.

4) Cizí strávníci si stravu odebírají do vlastních jídlonosičů(1 oběd 90,- Kč).

5) V době od 9.40 – 10.05 hod. chodí do školní jídelny žáci, kteří mají objednanou svačinu. Svačinu konzumují ve školní jídelně.

6) Žáci se stravují v jídelně. V době nemoci nemají žáci nárok na stravování ve školní jídelně, rodiče si oběd mohou vyzvednout pouze první den nemoci(10.45 – 11.15, 13.50hod.) další dny musí obědy odhlásit – viz. Vyhláška č.107/2005Sb. o školním stravování: 

- pouze první den nemoci žáka si může rodič vyzvednout oběd v dotované ceně

- další den nemoci se žák odhlásí nebo lze stravu odebírat, ale musí být uhrazena v plné výši tzn. cena potravin + provozní náklady 33,91 Kč.

- v obou případech se tato skutečnost nahlásí v kanceláři ŠJ

- za neodhlášené a neodebrané obědy v době nemoci žáka může školní jídelna požadovat částku za provozní náklady z titulu náhrady škody (podle Zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů).

7) Ve školní jídelně se strava připravuje dle výživových norem pro školní stravování (Vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování).

8) Strava se odhlašuje na tel. čísle 518 398 710 na tentýž den do 6.30 hod., přes internetové stránky školy www.zsocov.cz nebo na objednávkovém terminálu ve školní jídelně.

9) Dohled nad žáky koná vyučující určený dle rozpisu dohledů.

10) Strávníci jsou povinni odebrat stravu ve stanoveném čase, dodržovat při stolování hygienické zásady, chovat se v jídelně ukázněně, dbát pokynů pedagogického sboru, kuchařek a vedoucí školní jídelny.

V případě, že strávník poruší některou z výše uvedených zásad, může být ze stravování vyloučen.

V Hodoníně 1. 9. 2023