Projekty současné

Zobrazeno: 59x

Výzva Šablony II

MŠMT jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti školy v rámci Výzvy Šablony II, rozhodlo o poskytnutí dotace na projekt s názvem „Rovné přiležitosti ke vzdělávání na ZŠ, Hodonín, Očovská 1“ s reg.č. „CZ.02.3.68./0.0/0.0/18_063/0011313“.

Celková doba realizace projektu jsou dva roky. Projekt byl zahájen k 1. 1. 2019 a fyzická realizace bude ukončena k 31. 12. 2020.

Hlavním cílem projektu je podpora společného vzdělávání v naší základní škole a ve školní družině, se zaměřením na žáky se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP). V projektu se škola zaměřila na plnění následujících aktivit:

A: Základní škola

  1. 2.II/2 Školní speciální pedagog – na škole pracuje v úvazku 1,0, je členem školního poradenského pracoviště. Diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro výuku žáků se SVP. Pomáhá vytvářet plány pedagogické podpory a individuální vzdělávací plány s potřebou podpůrných opatření. Zaměřuje se na individuální i skupinovou práci se žáky se SVP, konzultace s rodiči, vyučujícími, školskými poradenskými zařízeními a se spolupracujícími organizacemi.
  2. II/18 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem formou doučování. Doučování bude probíhat celkem ve 4 třídách po dobu 3 pololetí. Celkem bude odučeno 192 hodin.

B: Školní družina

  1. V/11 Klub pro účastníky ŠD - bude organizován klub pro děti ze ŠD se zaměřením na deskové hry.
  2. V/12 Projektový den v ŠD – bude realizováno 54 projektových dnů ve spolupráci odborníků z praxe a vychovatelek se zaměřením na vzdělávání vychovatelek v oblasti projektového vyučování.

Mgr. Martin Čechovský, manažer projektu


Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015
Realizátor projektu:       Národní institut pro další vzdělávání
Partner: Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace

Cílem projektu je prohloubením kompetencí pedagogů a řídících pracovníků škol, zvýšení dostupnosti kvalitního vzdělání pro žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.

Benefity pro školu:

  • Zlepšení nastavení poradenských služeb v rámci ŠPP
  • Škola se stane součástí sítě krajských škol, možná spolupráce, výměna zkušeností
  • Podpoření rozvoje profesních kompetencí pedagogů a vedení školy
  • Posílení porozumění inkluzivním procesům u pedagogických pracovníků
  • Zvýšení motivace pedagogického sboru k práci s rozmanitým třídním kolektivem

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2022


Projekt Recyklohraní

Naše škola se ve školním roce 2010 – 2011 zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti  ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem Recyklohraní je prohloubit znalost žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení ve školských zařízeních

V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobná elektrozařízení.

Jak se mohou zapojit žáci?

Každý žák bude moci do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory. Rodiče mohou pomoci tím, že škole odevzdají vyřazené televizory, počítačové monitory, kuchyňské spotřebiče, žehličky, fény, …

Za odevzdaná elektrozařízení získáváme body, za které si můžeme vybrat zajímavé odměny. Další body získáváme za účast v soutěžích či plnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.

Více informací o projektu najdete na www.recyklohrani.cz.