Školní psycholog

Zobrazeno: 120x

Mgr. René Falta

Dle zákona 563/2004 je školní psycholog pedagogickým pracovníkem. Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

1. Diagnostika, depistáž

·       Depistáž specifických poruch učení žáků

·       Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

·       Depistáž a diagnostika nadaných dětí

·       Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

·       Screening, ankety, dotazníky ve škole

2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

·       Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)

·       Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

·       Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

·       Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

·       Kariérové poradenství u žáků

·       Techniky a hygiena učení (pro žáky)

·       Skupinová a komunitní práce s žáky

·       Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

·       Podpora spolupráce třídy a třídního učitele

·       Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

·       Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

·       Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

3. Metodická práce a vzdělávací činnost

·       Metodická pomoc třídním učitelům

·       Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)

·       Účast na pracovních poradách školy

·       Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)

·       Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

·       Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu

·       Besedy a osvěta (zákonným zástupcům)

·       Prezentační a informační činnost

Etika práce školního psychologa

Při poskytovaní psychologických služeb žákům, učitelům, rodičům, výchovným poradcům, ředitelům nebo jiným pracovníkům, kteří se podílejí na výchově a vzdělávaní, se školní psycholog řídí etickým kodexem práce psychologa i etickým kodexem práce školního psychologa. Etický kodex práce školního psychologa vypracovala Asociace školních psychologů, přičemž vycházela a řídila se etickým kodexem školních psychologů v západoevropských zemích a USA.

Školní psycholog:

·       dodržuje všeobecně platná lidská práva a práva dítěte,

·       chrání práva a důstojnost jedinců, kterým poskytuje psychologické služby, tedy žáků, učitelů, rodičů, atd.,

·       uplatňuje jen takové přístupy ve své práci, které odrážejí humanistický zájem a důstojnost a osobní integritu jedinců,

·       vyhýbá se všem aktivitám, které porušují anebo snižují občanská a zákonná práva klientů,

·       zabezpečuje psychologické služby na školách a školních zařízeních všem klientům, kteří to požadují anebo kteří tyto služby potřebují bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženskou příslušnost, věk nebo handicap,

·       seznámí se s filozofií, cíli, organizací a metodikou školy, na které pracuje. Poznání systému školy a jeho požadavků je základem, který psychologovi umožňuje spolupodílet se na dosažení společných cílů,

·       respektuje klientovo právo volby dobrovolného vstupu do vztahu nebo účasti na psychologických službách,

·       pracuje s žáky, učiteli a rodiči žáků nestranně bez ohledu na jejich fyzické, mentální, emocionální vlastnosti,

·       informuje klienta o důležitých aspektech jejich vzájemného vztahu a o dalším využití informací. Informuje ho o výsledcích vyšetření a psychologických intervencích, změnách programů, důležitých plánovaných službách a jiných relevantních informacích,

·       všechny údaje o osobních aspektech jedince považuje za přísně důvěrné,

·       informuje vedení školy, učitele, rodiče o svých zjištěních, je zodpovědný za poskytování takových informací, které zabezpečují srozumitelnost pro všechny, důraz klade více na interpretaci a doporučení než na předložení výsledků vyšetření,

·       je zodpovědný za zachování důvěrnosti informací o klientech a o výsledcích z vyšetřeních, v případě, že chce využít některé informace v přednáškách anebo publikacích, nejdříve si zabezpečí písemný souhlas klienta anebo vynechá všechny identifikační údaje,

·       kooperuje a zabezpečuje koordinaci služeb s jinými odborníky při plnění svých cílů, respektuje oblasti své a jejich kompetence, spolupracuje s nimi při uznání multidisciplinární služby potřebné pro psychologickou službu klientovi,

·       spolupracuje s rodiči při práci s dítětem při identifikaci problémů, hledání alternativ a strategií řešení, konzultuje s nimi doporučení a plány na pomoc dítěti při zabezpečovaní psychického zdraví a osobnostního rozvoje,

·       při výběru a použití validních a reliabilních postupů, strategií, metod a technik přihlíží na věk, pohlaví, socioekonomický a etnický původ klientů,

·       pokud zjistí, že klientův stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetenci anebo působnost, anebo si vyžaduje pomoc a starostlivost dalšího odborníka, doporučuje ho jinému kvalifikovanému odborníkovi… Jde například o interdisciplinární spolupráci s klinickým psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, pedopsychiatrem, právníkem, lékařem,

·       udržuje si vysokou úroveň svým objektivním získáváním údajů a informací nevyhnutelných pro efektivní práci s klienty. Na vytváření co nejobjektivnějšího obrazu o klientovi kombinuje pozorování, rozhovor, psychodiagnostické testy a další metody.

Poznání a respektování těchto norem školnímu psychologovi zaručuje jeho vysokou profesionalitu, důvěru u žáků, učitelů, rodičů, úspěchy v práci a hlavně naplnění jeho poslání při humanizaci školy.

Postcovidová péče :

Období koronaviru SARS-COV-2 působilo na lidský organismus velmi rozmanitě. Mohly se objevovat nepříznivé účinky na psychiku, jako nespavost, úzkosti či deprese. Toto patří  mezi časté příznaky tzv. postcovidového syndromu. Stále není známo, jakým mechanismem Covid-19 ovlivňuje nervový systém, přesto je zaznamenán významný nárůst mnoha psychických obtíží.

Nejčastěji se objevují zejména:

·       Stres a úzkosti

·       Změny nálad

·       Deprese

·       Nespavost

·       Únava

·       Apatie

·       Poruchy soustředění

·       Zmatenost

·       Poruchy paměti

Období spojené s ohrožením nemocí Covid-19 často provázela zvýšená míra  stresu a úzkosti. Zvýšená hladina stresu, úzkosti i deprese mohou souviset s častými projevy postcovidového syndromu, s únavou a nespavostí. Nedostatek spánku se odráží na naší náladě a je běžné, že se přes den cítíte unavení a podráždění. A pokud nespavost přetrvává po delší dobu, může vyústit i v rozvoj úzkostí a depresí. Krátkodobá únava, obtížné soustředění či nespavost obvykle během několika týdnů odezní. Pokud se však obtíže zhoršují, úzkost brání v každodenních aktivitách je pro žáky školy, pedagogy a zákonné zástupce nabízena odborná podpora. 

Mgr. René Falta                                 tel.:              518 398 732,  604 429 971

                                                            e-mail:          psycholog@zsocov.cz