Školní psycholog

Informace psycholog

Napsal(a) René Falta

Vážení učitelé, žáci, rodiče, jmenuji se Mgr. René Falta a rád bych Vás seznámil s prací školního psychologa.

     Tato funkce je zřízena ve škole již  od 2.9.2013  a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem a také přiblížila psychologické služby učitelům, žákům a jejich rodičům. Žáci se mohou na mou osobu, jako školního psychologa, obracet přímo, když mají problémy s učením, jsou neúspěšní, neví, jak se učit, mají potíže se soustředěním, s chováním, necítí se ve třídě dobře, mají problémy se spolužáky, s některým z učitelů, trápí je tréma, strach ze zkoušení, prožili traumatizující zážitek (autonehoda, úmrtí v rodině, rozvod rodičů aj.).

     Jako školní psycholog jsem k dispozici také rodičům - zkonzultuji otázky vhodného vedení dítěte s výchovnými potížemi, jak správně řešit školní přípravu, případně kázeňské, výukové či rodinné problémy. Pomohu také při rozhodování o případném odkladu školní docházky či volbě povolání. Úzce spolupracuji také s pedagogy, pomáhám jim zlepšovat atmosféru ve třídě, pomáhám řešit výukové a výchovné problémy jednotlivých žáků, systematicky spolupracuji na prevenci negativních jevů, jako např. šikana, záškoláctví, závislosti, rasismus aj., případně napomáhám řešit již vzniklé patologické jevy.

     Ke mně, jako školnímu psychologovi, se děti dostávají na doporučení učitele, na žádost rodičů i na základě vlastního přání. Pracuji jak s třídou, jako kolektivem, tak i s jednotlivými dětmi. K individuální systematické práci s dítětem je nutný písemný souhlas rodičů či zákonných zástupců.

     Jako školní psycholog jsem nezávislým pracovníkem školy a jsem vázán mlčenlivostí. V rámci své praxe neprovádím ve škole pedagogicko-psychologická vyšetření, která jsou předmětem služeb poskytovaných pedagogicko-psychologickými poradnami. V případě potřeby přijďte raději hned, jakmile Vás začne něco znepokojovat. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Rád Vám v rámci svých odborných kompetencí pomohu najít řešení Vašeho problému.
     Informace z rozhovorů a z šetření jsou důvěrné.

Rozvrh hodin školního psychologa pro žáky, učitele, rodiče a ostatní. Platnost od 3. září 2018:

rozvrh

Osobní návštěvu v průběhu dne je vždy vhodné dohodnout předem, nejprve telefonicky nebo e-mailem, z důvodu pracovních aktivit školního psychologa jak v ostatních prostorách školy, tak případně i mimo školu.

Konzultace je možné domluvit podle aktuální potřeby na tel. čísle školy: 518 398 732, 607 087 615                                                      
e-mail: psycholog@zsocov.cz

KRIZOVÁ INTERVENCE JE PROVÁDĚNA OKAMŽITĚ

Těším se na vzájemnou spolupráci