Školní psycholog

Zobrazeno: 593x

Mgr. René Falta

Dle zákona 563/2004 je školní psycholog pedagogickým pracovníkem. Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejména pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

1. Diagnostika, depistáž

·       Depistáž specifických poruch učení žáků

·       Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

·       Depistáž a diagnostika nadaných dětí

·       Zjišťování sociálního klimatu ve třídě

·       Screening, ankety, dotazníky ve škole

2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

·       Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení)

·       Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení)

·       Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

·       Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

·       Kariérové poradenství u žáků

·       Techniky a hygiena učení (pro žáky)

·       Skupinová a komunitní práce s žáky

·       Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.

·       Podpora spolupráce třídy a třídního učitele

·       Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

·       Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

·       Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

3. Metodická práce a vzdělávací činnost

·       Metodická pomoc třídním učitelům

·       Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení)

·       Účast na pracovních poradách školy

·       Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)

·       Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními

·       Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu

·       Besedy a osvěta (zákonným zástupcům)

·       Prezentační a informační činnost

Etika práce školního psychologa

Při poskytovaní psychologických služeb žákům, učitelům, rodičům, výchovným poradcům, ředitelům nebo jiným pracovníkům, kteří se podílejí na výchově a vzdělávaní, se školní psycholog řídí etickým kodexem práce psychologa i etickým kodexem práce školního psychologa. Etický kodex práce školního psychologa vypracovala Asociace školních psychologů, přičemž vycházela a řídila se etickým kodexem školních psychologů v západoevropských zemích a USA.

Školní psycholog:

·       dodržuje všeobecně platná lidská práva a práva dítěte,

·       chrání práva a důstojnost jedinců, kterým poskytuje psychologické služby, tedy žáků, učitelů, rodičů, atd.,

·       uplatňuje jen takové přístupy ve své práci, které odrážejí humanistický zájem a důstojnost a osobní integritu jedinců,

·       vyhýbá se všem aktivitám, které porušují anebo snižují občanská a zákonná práva klientů,

·       zabezpečuje psychologické služby na školách a školních zařízeních všem klientům, kteří to požadují anebo kteří tyto služby potřebují bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženskou příslušnost, věk nebo handicap,

·       seznámí se s filozofií, cíli, organizací a metodikou školy, na které pracuje. Poznání systému školy a jeho požadavků je základem, který psychologovi umožňuje spolupodílet se na dosažení společných cílů,

·       respektuje klientovo právo volby dobrovolného vstupu do vztahu nebo účasti na psychologických službách,

·       pracuje s žáky, učiteli a rodiči žáků nestranně bez ohledu na jejich fyzické, mentální, emocionální vlastnosti,

·       informuje klienta o důležitých aspektech jejich vzájemného vztahu a o dalším využití informací. Informuje ho o výsledcích vyšetření a psychologických intervencích, změnách programů, důležitých plánovaných službách a jiných relevantních informacích,

·       všechny údaje o osobních aspektech jedince považuje za přísně důvěrné,

·       informuje vedení školy, učitele, rodiče o svých zjištěních, je zodpovědný za poskytování takových informací, které zabezpečují srozumitelnost pro všechny, důraz klade více na interpretaci a doporučení než na předložení výsledků vyšetření,

·       je zodpovědný za zachování důvěrnosti informací o klientech a o výsledcích z vyšetřeních, v případě, že chce využít některé informace v přednáškách anebo publikacích, nejdříve si zabezpečí písemný souhlas klienta anebo vynechá všechny identifikační údaje,

·       kooperuje a zabezpečuje koordinaci služeb s jinými odborníky při plnění svých cílů, respektuje oblasti své a jejich kompetence, spolupracuje s nimi při uznání multidisciplinární služby potřebné pro psychologickou službu klientovi,

·       spolupracuje s rodiči při práci s dítětem při identifikaci problémů, hledání alternativ a strategií řešení, konzultuje s nimi doporučení a plány na pomoc dítěti při zabezpečovaní psychického zdraví a osobnostního rozvoje,

·       při výběru a použití validních a reliabilních postupů, strategií, metod a technik přihlíží na věk, pohlaví, socioekonomický a etnický původ klientů,

·       pokud zjistí, že klientův stav si vyžaduje služby mimo jeho kompetenci anebo působnost, anebo si vyžaduje pomoc a starostlivost dalšího odborníka, doporučuje ho jinému kvalifikovanému odborníkovi… Jde například o interdisciplinární spolupráci s klinickým psychologem, speciálním pedagogem, sociálním pracovníkem, pedopsychiatrem, právníkem, lékařem,

·       udržuje si vysokou úroveň svým objektivním získáváním údajů a informací nevyhnutelných pro efektivní práci s klienty. Na vytváření co nejobjektivnějšího obrazu o klientovi kombinuje pozorování, rozhovor, psychodiagnostické testy a další metody.

Poznání a respektování těchto norem školnímu psychologovi zaručuje jeho vysokou profesionalitu, důvěru u žáků, učitelů, rodičů, úspěchy v práci a hlavně naplnění jeho poslání při humanizaci školy.

 Přítomnost ŠP ve školeKonzultace ŠP pro žákyKonzultace ŠP pro pedagogyKonzultace ŠP pro rodiče žáků
Pondělí

7.00 - 15.30

7.00 - 7.45 - individuální

8.00 - 11.30 - třída

12.00 - 13.00

13.00 - 15.30

Úterý

7.00 - 15.30

7.00 - 7.45 - individuální

8.00 - 11.30 - třída

12.00 - 13.00

13.00 - 15.30

Středa

7.00 - 15.30

7.00 - 7.45 - individuální

8.00 - 11.30 - třída

12.00 - 13.00

13.00 - 15.30

Čtvrtek

7.00 - 15.30

7.00 - 7.45 - individuální

8.00 - 11.30 - třída

12.00 - 13.00

13.00 - 15.30

Pátek

7.00 - 15.30

7.00 - 7.45 - individuální

8.00 - 11.30 - třída

12.00 - 13.00

13.00 - 15.30

Krizová intervence je prováděna okamžitě.

Mgr. René Falta                                 tel.:              518 398 732,  604 429 971

                                                            e-mail:          falta@zsocov.cz