Speciální pedagog

Kontakt:
Mgr. Hana Ammerová
Tel. č.: 518 398 729
E-mail: ammerova@zsocov.cz  

Konzultační hodiny:

Konzultační hodiny jsou v úterý od 13 do 15 hodin, nejlépe po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě. V případě potřeby je možné domluvit se i na jiný den.

Náplň práce:

Školní speciální pedagog provádí orientační speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytuje péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením), věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, dlouhodobě sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními. Koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, metodicky podporuje asistenty pedagoga i učitele. Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a jejich vyhodnocení. Komunikuje a spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a jinými odborníky, kteří se svou péčí podílejí na vzdělávání žáků. 

Věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci skupinové nebo individuální speciálně pedagogické péče.

Školní speciální pedagog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.