Speciální pedagog

Zobrazeno: 894x

Mgr. Hana Ammerová

Speciální pedagožka komunikuje a úzce spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a jinými odborníky.

Dále provádí speciálně pedagogickou diagnostiku, poskytuje individuálně i skupinově péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení a chování, mimořádně nadaní, sociálně znevýhodnění, se zdravotním znevýhodněním a postižením) i žákům s rizikem vzniku speciálně pedagogických potřeb (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační). Věnuje se poradenské činnosti a metodickému vedení zákonných zástupců těchto žáků.

Speciální pedagožka připravuje a ovlivňuje podmínky ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - upravuje školní prostředí, zajištuje speciální pomůcky a didaktické materiály. Sleduje a pravidelně vyhodnocuje komplexní péči o žáky s podpůrnými opatřeními.

Koordinuje speciálně pedagogické poradenství ve škole, metodicky vede asistenty pedagoga, navrhuje a pomáhá realizovat opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky. Poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc a odborné informace v oblasti speciální pedagogiky, pomáhá při jejich aplikaci. Společně s pedagogy pomáhá tvořit plány pedagogické podpory, individuální vzdělávací plány a jejich vyhodnocení.

Školní speciální pedagog dodržuje etický kodex poradenského pracovníka.

Mgr. Hana Ammerová                tel.:              518 398 729

                                                           e-mail:          ammerova@zsocov.cz

                                                           konzultace:   pondělí 13:00h – 14:00h