Metodik prevence

Zobrazeno: 354x

Mgr. Michaela Nešporová

Metodik prevence působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem, školním psychologem a školním speciálním pedagogem. 

Poradenské činnosti školního metodika prevence

Metodické a koordinační činnosti

· koordinace tvorby minimálního preventivního programu a zajištění a kontrola jeho realizace

· koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování

· metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování

· koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku primární prevence, s krajským metodikem prevence v PPP a s odbornými pracovišti, které působí v řešené oblasti

· kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů

· shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných zařízení v rámci primární prevence v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a způsoben vedení dokumentace na ŠPP

· vedení písemných záznamů umožňující doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření

Informační činnost

· informování pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování (novinky, programy, vzdělávání, metodiky…)

· prezentace výsledků preventivní práce škole

· vedení a aktualizace sítě odborných spolupracovníků školy pro oblast primární prevence

Poradenské činnosti

· vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy rizikového chování, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli)

· spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování žáků

Mgr. Michaela Nešporová           tel.:              518 398 719

                                                           e-mail:          nešporova@zsocov.cz

                                                           konzultace:   úterý  8:55h - 9:40h