Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Zobrazeno: 477x

Poradenské služby ve škole zaštiťuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP).

ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy.

Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je prováděcím předpisem ke Školskému zákonu. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství.

Poradenské služby jsou zajišťovány v rozsahu, který odpovídá vzdělávacím potřebám žáků školy, jejich zákonných zástupců a pedagogů.

 Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení:

-        školní speciální pedagog

-        školní psycholog

-        výchovný a kariérový poradce (pověřený vedením ŠPP)

-        školní metodik prevence

Činnost ŠPP koordinuje výchovný poradce – pověřený ředitelem školy.

Kontakt se školským poradenským zařízením zajišťuje školní speciální pedagog.

Složení ŠPP pro školní rok 2021/2022:

-     Školní speciální pedagog                          Mgr.Hana Ammerová

-     Školní psycholog                                        Mgr. René Falta

-     Výchovný a kariérový poradce                Mgr. Silvie Haunerová

-     Školní metodik prevence                          Mgr. Michaela Nešporová

Na škole pracují asistenti pedagoga:

-        Alena Nováková

-        Ludmila Soldánová

-        Mgr. Eva Šebková

-        Miroslava Mičíková

-        Markéta Bůžková

-        Anna Horvátová

-        Adéla Šantavá

Na realizaci poradenských služeb ve škole se kromě poradenských pracovníků školy a ředitele školy podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, koordinátor ŠVP a další pedagogičtí pracovníci školy. Všichni tito pracovníci poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.

Náplň činnosti  ŠPP:

- ŠPP poskytuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- Sleduje a vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření

- Zabývá se sledováním a řešením školní neúspěšnosti žáků

- Podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- Zajišťuje podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- Zajišťuje průběžnou péči o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi

- Zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků

- Pracuje průběžně s třídními kolektivy

- Mapuje různé formy rizikového chování, různé formy šikany a diskriminace

- Zajišťuje vhodné preventivní programy pro jednotlivé ročníky a vyhodnocuje účinnost těchto programů

- Zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků

- Zajišťuje kariérové poradenství, které vede k podpoře vhodné volby dalšího vzdělávání žáků

- Zajišťuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky a třídními kolektivy

- Zajišťuje spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Škola poskytuje bezplatně poradenské služby na žádost žáků a jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce žáka. Škola musí srozumitelně informovat žáka a taky zákonného zástupce žáka o:

- Všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby (o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby)

- Předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby

- Právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu po přijetí žádosti .

Krizová poradenská služba, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých situacích, se poskytuje bezprostředně.

Pravidla poskytování poradenských služeb:

Při poskytování poradenských služeb škola:

- Dodržuje účel poradenských služeb

- Vychází z individuálního přístupu k žákovi

- Dodržuje etické zásady při jednání se žákem

- Podporuje sebevědomí žáka

- Poskytuje doporučení žákovi i zákonným zástupcům, které je výsledkem diagnostiky a šetření

- Spolupracuje s ostatními školami, pokud žák přichází z jiné školy

- Sleduje a vyhodnocuje navržené opatření

 Spolupráce se školskými zařízeními:

- Spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou

Škola využívá při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Spolupracuje při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Poskytuje pedagogům metodickou pomoc a podporu

Kontakt školy a PPP je zajištěn přes speciálního pedagoga

- Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem

Škola využívá nabídku SPC pro žáky a jejich rodiče dle přílohy č. 2 k vyhlášce 72/2005 Sb.