Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Poradenské služby ve škole zaštiťuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP).

ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy.

Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, s účinností k 1. 9. 2016, která je prováděcím předpisem ke Školskému zákonu. Ředitel školy zodpovídá za vytvoření preventivního programu školy a podílí se na zajištění výchovného poradenství.

Poradenské služby jsou zajišťovány v rozsahu, který odpovídá vzdělávacím potřebám žáků školy, jejich zákonných zástupců a pedagogů.

 Školní poradenské pracoviště pracuje ve složení:

-        školní speciální pedagog

-        školní psycholog

-        výchovný a kariérový poradce (pověřený vedením ŠPP)

-        školní metodik prevence

Činnost ŠPP koordinuje výchovný poradce – pověřený ředitelem školy.

Kontakt se školským poradenským zařízením zajišťuje školní speciální pedagog.

Složení ŠPP pro školní rok 2021/2022:

-     Školní speciální pedagog                          Mgr.Hana Ammerová

-     Školní psycholog                                        Mgr. René Falta

-     Výchovný a kariérový poradce                Mgr. Silvie Haunerová

-     Školní metodik prevence                          Mgr. Michaela Nešporová

Na škole pracují asistenti pedagoga:

-        Alena Nováková

-        Ludmila Soldánová

-        Mgr. Eva Šebková

-        Miroslava Mičíková

-        Markéta Bůžková

-        Anna Horvátová

-        Adéla Šantavá

Na realizaci poradenských služeb ve škole se kromě poradenských pracovníků školy a ředitele školy podílí třídní učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga, koordinátor ŠVP a další pedagogičtí pracovníci školy. Všichni tito pracovníci poskytují metodickou a konzultační podporu žákům a jejich zákonným zástupcům a vytváří konzultační tým pro poradenské pracovníky školy.

Náplň činnosti  ŠPP:

- ŠPP poskytuje podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

- Sleduje a vyhodnocuje účinnost podpůrných opatření

- Zabývá se sledováním a řešením školní neúspěšnosti žáků

- Podporuje vzdělávání a sociální začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

- Zajišťuje podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

- Zajišťuje průběžnou péči o žáky s výchovnými a vzdělávacími obtížemi

- Zajišťuje včasnou intervenci při aktuálních problémech u žáků

- Pracuje průběžně s třídními kolektivy

- Mapuje různé formy rizikového chování, různé formy šikany a diskriminace

- Zajišťuje vhodné preventivní programy pro jednotlivé ročníky a vyhodnocuje účinnost těchto programů

- Zajišťuje spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci žáků

- Zajišťuje kariérové poradenství, které vede k podpoře vhodné volby dalšího vzdělávání žáků

- Zajišťuje metodickou podporu pedagogickým pracovníkům při práci se žáky a třídními kolektivy

- Zajišťuje spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

Škola poskytuje bezplatně poradenské služby na žádost žáků a jejich zákonných zástupců. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zákonného zástupce žáka. Škola musí srozumitelně informovat žáka a taky zákonného zástupce žáka o:

- Všech podstatných náležitostech poskytované poradenské služby (o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech poskytované poradenské služby)

- Předvídatelných důsledcích, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby

- Právech a povinnostech spojených s poskytováním poradenských služeb

Poradenská služba se začne poskytovat bez zbytečného odkladu po přijetí žádosti .

Krizová poradenská služba, kterou se poskytuje pomoc v naléhavých situacích, se poskytuje bezprostředně.

Pravidla poskytování poradenských služeb:

Při poskytování poradenských služeb škola:

- Dodržuje účel poradenských služeb

- Vychází z individuálního přístupu k žákovi

- Dodržuje etické zásady při jednání se žákem

- Podporuje sebevědomí žáka

- Poskytuje doporučení žákovi i zákonným zástupcům, které je výsledkem diagnostiky a šetření

- Spolupracuje s ostatními školami, pokud žák přichází z jiné školy

- Sleduje a vyhodnocuje navržené opatření

 Spolupráce se školskými zařízeními:

- Spolupráce s pedagogicko – psychologickou poradnou

Škola využívá při řešení výchovných a výukových problémů žáků.

Spolupracuje při vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Poskytuje pedagogům metodickou pomoc a podporu

Kontakt školy a PPP je zajištěn přes speciálního pedagoga

- Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem

Škola využívá nabídku SPC pro žáky a jejich rodiče dle přílohy č. 2 k vyhlášce 72/2005 Sb.